SI Analytics UviLine 9100 a 9400

SI Analytics UviLine 9100 a 9400

SI Analytics UviLine 9100 a UviLine 9400 sú nové spektrofotometre vo vyhotovení UV a UV/VIS. Umožňujú meranie absorbancie alebo transmitancie, meranie koncentrácie na základe osembodovej kalibračnej krivky, meranie pri viacerých vlnových dĺžkach súčasne, meranie spektier s on-line grafikou a meranie kinetiky. Pri spektrách je možné meniť mierku na osiach, pomocou kurzora lokalizovať každý bod spektra, vyhľadávať maximá a minimá, derivovať krivku, počítať plochu píku a i. Do pamäti prístroja je možné uložiť až 100 vlastných metód a až 1000 nameraných hodnôt, čo predstavuje napr. uloženie približne 30 spektier. Komunikačné porty (1x RS232 a 2x USB) umožňujú obojsmerný prenos dát, napr. na pamäťový flash disk alebo do počítača. Prístroj spĺňa požiadavky GLP, prihlásenie do systému má tri užívateľské úrovne. V základnej výbave je jednoduchý držiak kyviet 10 mm, ale do kyvetového priestoru je možné inštalovať rad ľahko vymeniteľného príslušenstva, ako sú držiaky kyviet až do optickej dĺžky 100 mm, termostatový držiak 10 mm typu Peltier, otočný šesťpolohový karusel alebo zariadenie pre automatické nasávanie vzorky.