Vákuová technika

V laboratórnych podmienkach prichádza využitie zdroja zníženého tlaku či pretlaku do úvahy najčastejšie pre urýchlenie filtrácie, sušenia a pri destilačných alebo iných deliacich procesoch. Požiadavky na zdroj vákua sú potom nasledujúce:
Vákuum pre filtráciu a odsávanie
- nevyžaduje zvláštnu chemickú odolnosť
- nevyžaduje presnú reguláciu vákua
- vyžaduje stredný alebo vyšší sací výkon
- vyžaduje dobrú odolnosť voči vznikajúcim kondenzátom
Vákuum pre rotačnú odparku
- vyžaduje vyššiu chemickú odolnosť
- vyžaduje stabilitu vákua (dobrú reguláciu)
- musí umožniť kondenzáciu použitých rozpúšťadiel
- doporučený medzný tlak:
    - 10 mbar pre prácu s vodnými roztokmi
    - 2 mbar pre odparovanie vysokovriacich rozpúšťadiel pri nízkej teplote
Vákuum pre vákuové sušiarne
- vyžaduje dobrú chemickú odolnosť
- vyžaduje sací výkon zodpovedajúci veľkosti sušiarne
- vyžaduje odolnosť voči vznikajúcim kondenzátom
- doporučený medzný tlak:
    - 10 mbar, stačí pre bežné sušenia
    - 2 mbar, zaručuje rýchle sušenie i pri vysokovriacich látkach
    - 0.1 mbar, pre sušenie s vysokými nárokmi, napr. pri poréznych materiáloch so zlým prestupom tepla
Nižšie uvedená tabuľka veľmi približne ilustruje, aké tlaky je vhodné dosiahnuť pre jednotlivé operácie, a aké vývevy je vhodné pre ne použiť. Pretože v prospektoch a technických listoch jednotlivých výrobcov vládne značná nejednotnosť v používaných jednotkách tlaku, uvádzame pre Vašu rýchlu orientáciu vzťahy niekoľkých jednotiek:
1 atm  =  101 330 Pa  =  1,0133 bar   =  762,8 Torr (mm Hg)
1 bar  =  100 000 Pa
1 mbar  =  100 Pa  =  0,1 kPa
1 Torr  =  133 Pa
Ďalej je potrebné doplniť, že pod pojmom medzný tlak v tomto katalógu rozumieme absolútnu hodnotu tlaku vzhľadom k nule. Pod pojmom pretlak rozumieme absolútnu hodnotu tlaku vzhľadom k okolitému tlaku.